1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Partnership IBN en gemeenten

De 11 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant kennen een lange en succesvolle samenwerking met IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw gestopt en is de samenwerking vernieuwd. Vanaf 1 januari 2017 is het partnership voor de uitvoering van de Participatiewet tussen 11 gemeenten en IBN van kracht. Dit partnership is als gevolg van de coronacrisis verlengd met een half jaar, tot 1 juli 2021.

Lees meer  ▾

Via een bestuurlijke opdracht zijn in het verslagjaar de besprekingen voor voortzetting vanaf 2021 gevoerd. Dit heeft geleid tot een voorstel waarmee een goede oplossing wordt geboden aan inwoners in deze regio. Het nieuwe partnership omvat een breed basispakket voor alle gemeenten. Dit basispakket bevat plaatsing in dienstverbanden bij IBN (van mensen met een loonwaarde tussen de 30% en 100%, vraag- en aanbodgestuurd), expertise en voortrajecten. In een kleiner verband start een samenwerking waarin door alle betrokken partijen op een integrale manier wordt samengewerkt in 1 team.

Resultaten

Gemeenten hebben in 2020 meer PW kandidaten (232 personen) aangemeld dan in 2019 (201 personen). De plaatsingen zijn nagenoeg gelijk aan 2019, namelijk 113 personen in 2020 en 120 personen in 2019. Een mooi resultaat gelet op alle beperkingen in 2020 als gevolg van corona.

De bij IBN aangemelde kandidaten zijn veelal aangewezen op een werkplek binnen de infrastructuur van IBN. Dit betekent dat zij passend werkaanbod en begeleiding binnen de beschermde omgeving van IBN nodig hebben. Er zijn in de periode 2017/2020 in totaal 1.014 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeenten aangemeld voor een PW-traject bij IBN.

In de periode van 2017 tot en met 2020 zijn 538 PW kandidaten (van wie 113 personen in 2020) gestart in een dienstverband bij IBN.  Hiervan zijn 72 personen aan het werk in een Beschut werk-dienstverband.

Om de ontwikkel- en uitstroomopdracht te realiseren, zijn binnen IBN de praktijkgerichte werkleerlijnen ingericht en wordt er doelgericht en methodisch gewerkt aan de ontwikkeling van de basis-, werknemers- en vakvaardigheden van de medewerkers.

Er zijn 86 kandidaten voor aanvang van een PW-dienstverband uitgestroomd. Deze kandidaten hebben tijdens de bemiddelingsperiode of direct na een proefplaatsing regulier werk gekregen. Daarnaast zijn tijdens het ontwikkeltraject 78 kandidaten uitgestroomd naar een reguliere werkgever (59 personen) of een regulier dienstverband binnen IBN (19 personen). Dit zijn uitstroomresultaten waar we trots op mogen zijn!