1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IBN geeft invulling aan de 3 P’s Planet, People en Profit. Met oog voor milieu en mens realiseren we met hoogwaardige dienstverlening maatschappelijk rendement.

Lees meer  ▾

IBN zelf heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk beziggehouden met de duurzaamheid van de eigen organisatie. Bij het beheer van onze gebouwen kiezen we voor renovatie en verbouwing van bestaande panden in plaats van nieuwbouw. Bij vervanging kiezen we nieuwe energiezuinige toepassingen, zoals LED- verlichting, duurzamere klimaat- en luchtbehandelingssystemen, bewegingsmelders en, in sanitaire ruimten, waterbesparende kranen en spoelmechanismen. In 2020 is de verbouwing van ons vergadercentrum afgerond. Hiervoor is 80% van het meubilair hergebruikt.

Via het MVO-programma Made Blue levert het bedrijfsonderdeel Facilitair jaarlijks een bijdrage aan het project ‘Een liter voor een liter’: de waterbesparing van ons facilitaire bedrijf wordt omgezet in evenveel liters schoon drinkwater voor mensen in ontwikkelingslanden. In de jaren dat we hieraan deelnemen is in totaal inmiddels gezorgd voor 48 miljoen liter schoon drinkwater. Omgerekend betekent dat schoon drinkwater voor 658 mensen gedurende een periode van 10 jaar.

We richten ons actief op terugdringing van papierverbruik. Dit is gerealiseerd door te gaan werken met digitale handtekeningen, declaratieApps en het klantenportaal IBN Zakelijk. De communicatie met medewerkers willen we zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Het medewerkerportaal Ons IBN was hierin heel belangrijk. Dit portaal is in 2020 vervangen door een gebruiksvriendelijke app, de Ons IBN App. Stimuleren dat zoveel mogelijk medewerkers hieraan deelnemen blijft een speerpunt zodat de papieren correspondentie verder terugloopt. De verschillende locaties van IBN zijn alle voorzien van zonnepanelen. In 2020 is hiermee 1.200.000 kWh aan groene energie opgewekt, ongeveer de helft van ons jaarverbruik.

‘Buy local’ is een belangrijk uitgangspunt in de inkoopstrategie van IBN. Meer dan de helft van onze inkoop vindt plaats in onze regio. Van onze leveranciers wordt bovendien verwacht dat zij een bepaald bedrag besteden aan social return. Daarmee kunnen klanten en leveranciers van IBN een bijdrage leveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer betaald werk te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het aan het werk helpen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt door IBN resulteert in een positief resultaat voor de maatschappij. Zo zijn medewerkers die bij IBN werken gelukkiger, hun eigenwaarde neemt toe, ze voelen zich gewaardeerd en ze hebben een groter sociaal netwerk. De harde opbrengsten van IBN voor de maatschappij bestaan uit besparingen op uitkeringen en toeslagen, extra inkomsten uit belastingen, extra consumptie en extra productiviteit.

We willen ons binnen IBN meer gaan richten op het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact die we kunnen realiseren. Wat is de meerwaarde van het bestaan van IBN voor de mensen voor wie we er zijn (onze medewerkers en kandidaten)? Voor onze klanten? En voor toeleiders? Dit gaan we inzichtelijk maken via de zogenoemde Global goals.

Global goals zijn 17 duurzame doelen, vastgesteld in september 2015 door de Verenigde Naties, gericht op een betere wereld. Doelen die concreet en tastbaar zijn en waarmee het voor iedereen mogelijk is een bijdrage te leveren en van betekenis te zijn. Wij hebben ons verbonden aan 4 van deze doelen:

– Eerlijk werk en economische groei: onze visie ‘iedereen doet mee is het nieuwe normaal’ sluit hier naadloos bij aan. We kijken niet naar het verschil tussen degenen die werken en de mensen die dat nog niet doen, bij ons kijken we naar dat wat iemand wel kan en bieden we werk voor iedereen die daarbij extra hulp nodig heeft.

– Goede gezondheid en welzijn: werken betekent meer dan geld verdienen alleen. Via verschillende programma’s stimuleren we het werkgeluk en de vitaliteit van onze medewerkers en door werk neemt hun sociale leven andere vormen aan.

– Goed onderwijs: ontwikkeling in een loopbaan is onze werkwijze, opleiding in allerlei vormen hoort hier onlosmakelijk bij. Van vakgerichte opleidingen tot trainingen basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden).

– Samenwerking en partnerschappen om doelen te bereiken: met de regio zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen op eigen benen kunnen staan in de arbeidsmarkt.

In 2020 zijn impactmetingen uitgevoerd bij medewerkers en klanten. Wat is de impact die IBN maakt? Die vraag stond centraal in het onderzoek. De vragen van het medewerkeronderzoek gingen over de hoofdonderwerpen Werkgeluk, Trots, Vitaliteit en Tevredenheid.

Mooie resultaten voor in ieder geval drie van de vier hoofdonderwerpen. Als we kijken naar de cijfers van de totale werkende bevolking van Nederland zien we daar een 7,4 voor Tevredenheid en een 7,6 voor Werkgeluk. Opvallend is verder dat 73 % van de medewerkers aangeeft gelukkig of zeer gelukkig te zijn met zijn of haar leven op dit moment (begin 2020). Op de vraag wat men het belangrijkst vindt in het leven zien we dat familie en vrienden op de eerste plaats komen. Meteen daarna op de tweede plek komt het werk. De aandachtspunten vanuit het medewerkeronderzoek liggen vooral op het gebied van opleiden en ontwikkelen en uitdagend werk. Hieraan wordt in 2021 invulling gegeven in het IBN brede leiderschapsprogramma.

Het overall cijfer uit het klantimpactonderzoek was een 7,6. De scores op de maatschappelijke impact zijn hoog. Onze klanten vinden de reden om ‘iets te kunnen betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij te kunnen dragen aan een inclusieve samenleving’ de belangrijkste reden om met IBN samen te werken. Als tweede reden geven zij aan dat ’de samenwerking met IBN zorgt voor een grotere sociale waarde van hun eigen product of dienst’ en bijdraagt aan een ‘eigen positief imago’.

Daarnaast geeft bijna 90% van de klanten die de vragenlijst hebben ingevuld, aan dat zij zelf de sociale verantwoordelijkheid waarderen die hun organisatie neemt door te werken met IBN. Ook geeft ruim 80% aan dat ze door de samenwerking met IBN bijdragen aan de zelfredzaamheid en het werkgeluk van medewerkers. Daarnaast geeft 71% aan dat zijzelf meer respect hebben gekregen voor mensen die extra ondersteuning naar werk nodig hebben. En bijna de helft vindt zijn eigen werk betekenisvoller door het contact of de begeleiding van de medewerkers van IBN. Uit het onderzoek blijkt dat het contact met de begeleider van de medewerker extra aandacht vraagt. Ook rond de ontwikkeling en begeleiding van de medewerkers en de zichtbaarheid hiervan kunnen we verbeteringen doorvoeren. In 2021 gaan we hiermee aan de slag.

In het kader van ‘schone mobiliteit’ is in 2020 wederom vaker gekozen voor hybride en volledig elektrische auto’s. Binnen het ruim 300 vervoersmiddelen tellende wagenpark zijn 48 wagens 100% elektrisch en van de auto’s die voor ambulante functionarissen worden ingezet is  de Co2 uitstoot lager dan 100 g/km. Het aantal laadpalen op de eigen terreinen is verder toegenomen. IBN participeert daarnaast in het deelauto initiatief ‘Duurzaam op Weg’ met de gemeente Uden en woningbouwvereniging Area. Ook Brabant Zorg gaat in 2021 aanhaken. Op eigen terrein zijn  4 (van de in totaal 14) volledig elektrische deelauto’s voor gemeenschappelijk gebruik geplaatst.

Bijzonder is uiteraard ook ons eigen MVO netwerk, AANtWERK, dat IBN met Weener XL en WSD heeft opgericht. De partners en founders van dit netwerk inspireren elkaar tijdens evenementen en workshops op het gebied van de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met AANtWERK willen IBN, Weener XL en WSD onder het motto ‘we zijn samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan. Ook in 2020 heeft AANtWERK weer een aantal nieuwe partners en founders mogen verwelkomen.

Onderdeel van AANtWERK is Talentvol. Talentvol experimenteert met werk om zo de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant toegankelijk te maken voor iedereen die wil werken. Werkgevers worden geholpen om inclusiever te ondernemen en werkzoekenden worden geholpen bij hun zoektocht naar een baan. Hiervoor werkt het team van Talentvol samen met de belangrijkste partijen in Noordoost-Brabant. Voor de meest uiteenlopende verzoeken wordt actie ondernomen om te kijken hoe dit succesvol kan worden. Of niet natuurlijk, want ook dat hoort bij experimenteren.

Het bedrijfsonderdeel Facilitair beschikt over het zogenoemde ISO 14001 certificaat. Dit is een keurmerk dat staat voor een milieuvriendelijke inrichting van de bedrijfsvoering. De kwekerij van IBN  is gecertificeerd volgens het hoogste niveau van Milieu Programma Sierteelt (MPS) en het vergadercentrum beschikt over het Green Key keurmerk met niveau goud. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. IBN als totaal beschikt over het PSO 30+ certificaat. Alle panden hebben een A-energielabel en Ploegmakers beschikt over het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder en heeft de Groenkeurcertificeringen Boom en Groen.

Zie voor de actuele en volledige MVO verklaring van de bestuurder: www.ibn.nl/mvo-verklaring