1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IBN geeft invulling aan de 3 P’s Planet, People en Profit. Met oog voor milieu en mens realiseren we met hoogwaardige dienstverlening maatschappelijk rendement.

IBN zelf heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk beziggehouden met de duurzaamheid van de eigen organisatie. Bij het beheer van onze gebouwen kiezen we voor renovatie en verbouwing van bestaande panden in plaats van nieuwbouw. Bij vervanging kiezen we nieuwe energiezuinige toepassingen, zoals LED- verlichting, duurzamere klimaat- en luchtbehandelingssystemen, bewegingsmelders en, in sanitaire ruimten, waterbesparende kranen en spoelmechanismen.

Lees meer  ▾

Via het MVO-programma Made Blue levert het bedrijfsonderdeel Facilitair jaarlijks een bijdrage aan het project ‘Een liter voor een liter’: de waterbesparing van ons facilitaire bedrijf wordt omgezet in evenveel liters schoon drinkwater voor mensen in ontwikkelingslanden. In de jaren dat we hieraan deelnemen is in totaal inmiddels gezorgd voor 67 miljoen liter schoon drinkwater. Maar daar stopt het niet. In rurale gebieden betekent toegang tot schoon drinkwater dat mensen vervuild oppervlaktewater niet langer hoeven te koken over open vuur. En waar Made Blue werkt aan schoon drinkwater in sloppenwijken betekent het dat mensen niet meer zijn aangewezen op het kopen van in plastic verpakt water. De impact in liters drukken we daarom ook uit naar vermeden CO2 uitstoot, bomen niet gebruikt als brandhout en plastic waste in sloppenwijken vermeden.

We richten ons actief op terugdringing van papierverbruik. De voortschrijdende digitalisering is daarvoor een belangrijk instrument. De communicatie met medewerkers willen we zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Sinds 2020 is de gebruiksvriendelijke app voor medewerkers, de Ons IBN App, hierin heel belangrijk. Eind 2021 nemen in totaal zo’n 2.500 medewerkers deel aan deze app. Stimuleren dat zoveel mogelijk medewerkers deze app actief gebruiken blijft een speerpunt zodat de papieren correspondentie verder terugloopt. De verschillende locaties van IBN zijn alle voorzien van zonnepanelen. In 2021 is hiermee 1.200.000 kWh aan groene energie opgewekt, meer dan de helft van ons jaarverbruik.

‘Buy local’ is een belangrijk uitgangspunt in de inkoopstrategie van IBN. Meer dan de helft van onze inkoop vindt plaats in onze regio. Van onze leveranciers wordt bovendien verwacht dat zij een bepaald bedrag besteden aan social return. Daarmee kunnen klanten en leveranciers van IBN een bijdrage leveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer betaald werk te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het aan het werk helpen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt door IBN resulteert in een positief resultaat voor de maatschappij. Zo zijn medewerkers die bij IBN werken gelukkiger, hun eigenwaarde neemt toe, ze voelen zich gewaardeerd en ze hebben een groter sociaal netwerk. De harde opbrengsten van IBN voor de maatschappij bestaan uit besparingen op uitkeringen en toeslagen, extra inkomsten uit belastingen, extra consumptie en extra productiviteit.

Ook DOEGOODS, het merk van IBN voor geschenken en cadeaupakketten, koopt zoveel mogelijk regionaal in en kiest partijen die producten voeren met een goed verhaal (biologisch, gemaakt door mensen die een steuntje in de rug nodig hebben). De kartonnen designproducten van DOEGOODS worden gemaakt door de productiemedewerkers van IBN en ook het inpakwerk wordt bij de co-packingsafdeling van IBN verzorgd.

We willen ons binnen IBN meer gaan richten op het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact die we kunnen realiseren. Wat is de meerwaarde van het bestaan van IBN voor de mensen voor wie we er zijn (onze medewerkers en kandidaten)? Voor onze klanten? En voor toeleiders? Dit gaan we inzichtelijk maken via de zogenoemde Global goals.

Global goals zijn 17 duurzame doelen, vastgesteld in september 2015 door de Verenigde Naties, gericht op een betere wereld. Doelen die concreet en tastbaar zijn en waarmee het voor iedereen mogelijk is een bijdrage te leveren en van betekenis te zijn. Wij hebben ons verbonden aan 4 van deze doelen:

– Eerlijk werk en economische groei: onze visie ‘iedereen doet mee is het nieuwe normaal’ sluit hier naadloos bij aan. We kijken niet naar het verschil tussen degenen die werken en de mensen die dat nog niet doen, bij ons kijken we naar dat wat iemand wel kan en bieden we werk voor iedereen die daarbij extra hulp nodig heeft.

– Goede gezondheid en welzijn: werken betekent meer dan geld verdienen alleen. Via verschillende programma’s stimuleren we het werkgeluk en de vitaliteit van onze medewerkers en door werk neemt hun sociale leven andere vormen aan.

– Goed onderwijs: ontwikkeling in een loopbaan is onze werkwijze, opleiding in allerlei vormen hoort hier onlosmakelijk bij. Van vakgerichte opleidingen tot trainingen basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden).

– Samenwerking en partnerschappen om doelen te bereiken: met de regio zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen op eigen benen kunnen staan in de arbeidsmarkt.

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe impactmeting bij medewerkers. Wat is de impact die IBN maakt? De vragen van het medewerkeronderzoek gaan over de hoofdonderwerpen Werkgeluk, Trots, Vitaliteit en Tevredenheid. In 2022 wordt dit onderzoek uitgevoerd. In 2021 is gewerkt aan de verbeteringen die uit de vorige meting (in 2020) zijn gekomen. De aandachtspunten vanuit dat medewerkeronderzoek liggen vooral op het gebied van opleiden en ontwikkelen en uitdagend werk. Hieraan is in 2021 invulling gegeven in het IBN brede leiderschapsprogramma.

In het kader van ‘schone mobiliteit’ is in 2021 wederom vaker gekozen voor hybride en volledig elektrische auto’s. Binnen het 244 vervoersmiddelen tellende wagenpark zijn 107 wagens 100% elektrisch en van de auto’s die voor ambulante functionarissen worden ingezet is  de Co2 uitstoot lager dan 100 g/km. Het aantal laadpalen op de eigen terreinen is verder toegenomen. Als gevolg van het thuiswerken in coronatijd zijn er in 2021 minder reisbewegingen geweest. Het thuiswerken wordt vanaf 2022 een structurele mogelijkheid via de regeling voor hybride werken.

IBN participeert daarnaast in het deelauto initiatief ‘Duurzaam op Weg’ met de gemeente Uden en woningbouwvereniging Area. Ook Brabant Zorg is in 2021 aangehaakt. Op eigen terrein zijn  4 (van de in totaal 19) volledig elektrische deelauto’s voor gemeenschappelijk gebruik geplaatst.

Bijzonder is uiteraard ook ons eigen MVO netwerk, AANtWERK, dat IBN met Weener XL en WSD heeft opgericht. De partners en founders van dit netwerk inspireren elkaar tijdens evenementen en workshops op het gebied van de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met AANtWERK willen IBN, Weener XL en WSD onder het motto ‘we zijn samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan. Ook in 2021 heeft AANtWERK weer een aantal nieuwe partners en founders mogen verwelkomen. Ondanks de coronamaatregelen zijn voor de aangesloten bedrijven verschillende bijeenkomsten georganiseerd, al dan niet online. Bijzonder was het koninklijk bezoek bij Meeters in dit verband. Prinses Laurentien vertelde tijdens een bijeenkomst van AANtWERK op inspirerende wijze over het belang van de ontwikkeling van basisvaardigheden en het centraal stellen van het individu in plaats van de methode. Een verhaal dat één op één aansluit bij de aanpak die we binnen IBN hanteren in de ontwikkeling van basisvaardigheden bij onze medewerkers.

Onderdeel van AANtWERK is Talentvol. Talentvol experimenteert met werk om zo de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant toegankelijk te maken voor iedereen die wil werken. Werkgevers worden geholpen om inclusiever te ondernemen en werkzoekenden worden geholpen bij hun zoektocht naar een baan. Hiervoor werkt het team van Talentvol samen met de belangrijkste partijen in Noordoost-Brabant. Voor de meest uiteenlopende verzoeken wordt actie ondernomen om te kijken hoe dit succesvol kan worden. Of niet natuurlijk, want ook dat hoort bij experimenteren.

Het bedrijfsonderdeel Facilitair beschikt over het zogenoemde ISO 14001 certificaat. Dit is een keurmerk dat staat voor een milieuvriendelijke inrichting van de bedrijfsvoering. De kwekerij van IBN  is gecertificeerd volgens het hoogste niveau van Milieu Programma Sierteelt (MPS) en het vergadercentrum beschikt over het Green Key keurmerk met niveau goud. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. IBN als totaal beschikt over het PSO 30+ certificaat. Alle panden hebben een A-energielabel en Ploegmakers beschikt over het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder en heeft de Groenkeurcertificeringen Boom en Groen.

Zie voor de actuele en volledige MVO verklaring van de bestuurder: www.ibn.nl/mvo-verklaring