1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Over mensen

Bijna 3.400 medewerkers zijn bij of via IBN aan het werk, in allerlei soorten dienstverbanden, gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd.

Lees meer  ▾

Dienstverbanden

Samen met de 11 gemeenten geeft IBN invulling aan de uitvoering van de Participatiewet. Het huidige partnership liep tot 31 december 2020. De coronamaatregelen stonden een goede voortzetting van de besprekingen over een nieuw partnership in de weg. Daarom is het partnership met een half jaar verlengd tot 1 juli 2021. Zie verder: Partnership IBN en gemeenten.

Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De 11 gemeenten in het werkgebied van IBN hebben ervoor gekozen om hiervoor samen te werken in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Voor de Wsw geldt dat het Werkvoorzieningschap, namens de gemeenten, opdrachtgever is voor IBN als uitvoerende organisatie. IBN neemt alle zorg compleet over en ontvangt hiervoor – via het Werkvoorzieningschap – middelen die de gemeenten van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw. Vanaf 1 januari 2015 is er geen instroom meer mogelijk in een Wsw-dienstverband en is er geen rijkstaakstelling meer.

Aantal gesubsidieerde medewerkers per einde jaar

2020

2019

Wsw (incl. Begeleid werken)

2.223

2.402

Overig (Wiw | Wajong | WWB)

15

12

Participatiewet Beschut

66

61

Participatiewet niet Beschut

403

373

Totaal

2.707

2.848

Totaal zijn in 2020 gemiddeld 2.626 fte’s (3.468 personen) aan het werk in verschillende soorten dienstverbanden: gesubsidieerd, kader/ambtelijk, regulier productiepersoneel en via Begeleid werken. Begeleid werken gebeurt zowel binnen de units Bedrijfsdiensten, Openbare Ruimte, Productie en Kwekerijen als extern bij werkgevers in de regio. Eind 2020 is het aantal plaatsingen in Begeleid werken 370 personen.

Aantal medewerkers eind 2020

Gesubsidieerd (Wsw / Participatiewet)

Kader / ambtelijk

Productie personeel

Begeleid werken

Totaal

Facilitair (Openbare ruimte en Bedrijfsdiensten)

945

60

356

68

1.429

Services (Productie, Kwekerijen en Detacheringen)

1.318

89

55

83

1.545

Participatie

29

27

0

0

56

Dienstencentrum

18

52

0

0

70

Holding

27

23

0

0

50

Extern via Begeleid werken

0

0

0

219

219

Totaal bij of via IBN

2.337

251

411

370

3.369

De instroom van nieuwe medewerkers via de Participatiewet is in 2020 lager geweest dan de  uitstroom van medewerkers uit de Wsw. De totale gesubsidieerde bezetting liep hierdoor terug met 141 personen. Bovendien is de afstand tot de arbeidsmarkt bij veel nieuwe medewerkers groter, wat extra uitdagingen met zich meebrengt.

Verzuim

Bij IBN is iedereen waardevol. We missen daarom iedere medewerker die er tijdelijk even niet is. Want iedereen levert een bijdrage aan het succes van IBN. Dit gedragsmodel is leidend in het verzuimbeleid bij IBN. De leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol en medicalisering van verzuim wordt zoveel mogelijk voorkomen. Door samen te kijken naar wat iemand wél kan, werken we aan meer betrokkenheid en minder verzuim. Want: ziek zijn overkomt je, maar verzuim overleg je.


Deze visie is moeilijk vol te houden in coronatijd. Juist in 2020 was het devies ‘bij klachten direct thuisblijven’. Er zijn collega’s ziek geworden, in een enkel geval zelfs met fatale gevolgen. Medewerkers met een kwetsbare gezondheid bleven uit voorzorg thuis en ook medewerkers die in een woongroep of zorginstelling wonen, mochten aanvankelijk niet gaan werken. Een hoog verzuim was onvermijdelijk. Ondanks de gestelde ambitie van 9% verzuim IBN-breed is het met 13% in 2020 helaas dan ook niet gelukt om het verzuim verder omlaag te brengen.

Opleidingen

Voortdurend leren en verbeteren is cruciaal voor IBN. De wereld van nu vraagt om bedrijven die groeien en medewerkers die blijven leren. Als antwoord op die vragen bieden we via het IBN Leerhuis een compleet pakket van opleiding- en ontwikkelmogelijkheden. Deze zijn bedoeld voor medewerkers die tot de kernbezetting van IBN behoren. Voor nieuwe medewerkers gebeurt de ontwikkeling gestructureerd via de werkleerlijnen.

Speciaal voor eerste medewerkers, stafmedewerkers en leidinggevenden is het Inspiratiehuis opgericht. Het Inspiratiehuis speelt een belangrijke rol in het betrekken van medewerkers bij de strategische ontwikkelingen van IBN. Het Inspiratiehuis staat bekend om de creatieve spelvormen en de gemixte groepen van collega’s uit verschillende bedrijfsonderdelen. Helaas was het organiseren van een dergelijk programma in 2020 vanwege corona niet mogelijk.

Al sinds 2011 heeft IBN aanbod voor medewerkers voor het verbeteren van hun basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Iedere cursist werkt in eigen tempo aan persoonlijke doelen voor werk en privé. Het aantal aanmeldingen is inmiddels opgelopen tot 655 (489 taal, 98 rekenen en 68 digitale vaardigheden).

Om cursisten na hun interne leertraject goed door te kunnen verwijzen voor een vervolg, zijn we steeds intensiever in gesprek met de taalhuizen (= een initiatief binnen de bibliotheken) in ons werkgebied. Ook in 2020 hebben we weer een aantal medewerkers succesvol door kunnen verwijzen. Er zijn ook drie (oud-)cursisten die bij stichting ABC zijn opgeleid tot taalambassadeur. Zij kunnen vanuit hun ervaring andere bedrijven en medewerkers inspireren om aan de slag te gaan met het verbeteren van de basisvaardigheden van hun medewerkers of van zichzelf.

IBN blijft als ondertekenaar van het Taalakkoord actief in het uitwisselen van kennis en ervaring met andere bedrijven en instanties. Tijdens de Dag van de Basisvaardigheden werd ook de IBN cursistenkrant gepresenteerd.

Intern vinden we het belangrijk om onze medewerkers goed te informeren over wat er speelt binnen ons bedrijf. We doen dit door te streven naar communicatie op taalniveau B1. Onze taalcursisten werden weer regelmatig ingezet als leespanel. Op die manier toetsen we het niveau van onze teksten.

Daarnaast zetten we goed Nederlands sprekende collega’s in om op de werkvloer de taal te oefenen met collega’s die afkomstig zijn uit het buitenland. Er ontstonden het afgelopen jaar diverse ‘koppels’ die creatief en intensief oefenden. Het lukt steeds beter om ondersteunende materialen te ontwikkelen. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende vakgerichte beeldwoordenboekjes en taalkaarten voor algemener taalgebruik gemaakt en in gebruik genomen.

Certificeringen

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn belangrijke onderwerpen in de bedrijfsvoering van IBN. Om dit te waarborgen zijn alle bedrijfsonderdelen ISO-gecertificeerd en heeft ieder bedrijfsonderdeel een KAM-adviseur. Daarnaast beschikt Participatie over het Blik op Werk keurmerk. Dit is een kwaliteitsgarantie voor UWV, gemeenten, werkenden, niet-werkenden en werkgevers voor de uitvoering van re-integratieopdrachten. Productie heeft naast de ISO-certificering (9001-2015), Skal (BIO producten) en voldoet aan de voedselveiligheidsnorm (FSSC 22000). Facilitair heeft naast de ISO-certificeringen voor kwaliteit (9001-2015), ARBO (45001) en milieu (14001) voor vergaderlocatie Meeters het certificaat Green Key. Kwekerijen is gecertificeerd volgens MPS (Milieu Programma Sierteelt) en Plant Patrol (betrouwbare partner op de gevoerde productie- en royaltyadministratie van producten). Alle IBN-panden hebben een energie A-label. Het bedrijf Ploegmakers beschikt over het veiligheidskeurmerk VCA, ISO 14001, niveau 5 van de CO2-prestatieladder en heeft de Groenkeurcertificeringen Boom en Groen.

IBN als totaal beschikt over het PSO 30+ certificaat. De PSO is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van socialer ondernemen objectief zichtbaar maakt. PSO is expliciet gericht op arbeidsparticipatie: het bieden en vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aantoonbaar en meetbaar socialer inkopen draagt hier ook aan bij. Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat tenminste 30% van de medewerkers van deze organisaties bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondernemingsraad

In december 2019 zijn er verkiezingen gehouden en sinds 1 januari 2020 zijn de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies gestart in een nieuwe samenstelling. Alle zetels zijn bezet. De instelling van de Onderdeelcommissie voor Participatie is een feit geworden en wordt voorlopig ingevuld door drie OR-leden.

In de starttraining heeft de OR besloten om deze periode in te zetten op een herziening van de medezeggenschap waarbij het accent verschoven wordt van overleg naar dialoog. Ook streeft de OR naar duidelijkheid in zijn positie ten aanzien van de arbeidsvoorwaardenregeling voor IBN Kader. Het routeplan voor dit traject is opgesteld en zal in 2021 uitgewerkt gaan worden. Op arbogebied focust de OR zich op preventie van verzuim.

In het verslagjaar heeft de OR ingestemd met het actualiseren van het privacybeleid en de werktijden- en verlofregelingen van de bedrijfsonderdelen. Ook heeft de OR ingestemd met de nieuw ingevoerde regeling Bedrijfsmaatschappelijk werk en de collectieve roostervrije dagen voor 2021. Het instemmingsverzoek actualisatie Scholingsreglementen is nog in behandeling en het Integriteitsbeleid is herschreven.

Adviezen heeft de OR uitgebracht over de quickscan die is uitgevoerd bij het bedrijfsonderdeel Services en de aanpassingen op de arbeidsvoorwaardenregelingen voor de doelgroep PW en de doelgroep Wajong. De OR wordt door de bestuurder voorbereid op de op handen zijnde adviesaanvraag van het toekomstige Partnership tussen IBN en de gemeenten.

In het verslagjaar is er minimaal contact geweest met OR’en in de regio en met het landelijk Platform MZSW. De aandacht was vooral op de eigen organisatie gericht en hoe om te gaan met het beperken van het besmettingsrisico van Covid 19. In het onderhouden van het contact hielp het wel dat alle OR-leden beschikking hadden over de juiste middelen om digitaal te kunnen communiceren. De omschakeling naar het ‘nieuwe werken’ is vloeiend verlopen.