1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Financiële kerncijfers

Zonder financieel resultaat geen sociale impact. IBN realiseert een positief resultaat en kent een bijzondere bestemming van het resultaat.

Lees meer  ▾

Resultatenrekening

Resultatenrekening (x € 1 mln)

2020

2019

2018

Totaal bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfslasten

122,0
-119,0

122,4
-120,5

124,1
-121,0

Saldo baten en lasten

3,0

1,9

3,1

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

3,0

2,2

3,5

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel in het resultaat van derden

-0,6
-2,4

0,3
-1,7

-0,8
-1,7

Netto resultaat

0,0

0,8

1,0

Het netto resultaat bedraagt € 36.000 en is daarmee lager dan het resultaat over 2019. De vergoedingen en bijdragen daalden ten opzichte van 2019 met 1%. Belangrijkste oorzaak van deze daling is een lagere bezetting Wsw. Hiertegenover stond een hogere subsidie per Wsw-medewerker. De uitstroom van de medewerkers uit de Wsw wordt maar deels gecompenseerd door instroom van medewerkers in de Participatiewet. Ook is de subsidie voor medewerkers in de Participatiewet lager dan voor medewerkers in de Wsw.

Door verminderde productiviteit als gevolg van de coronacrisis is de omzet ten opzichte van 2019 afgenomen met 6,2%. Deze daling is vrijwel geheel gecompenseerd door een extra vergoeding vanuit het Rijk. De totale bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met 1,2%.

Balans

Balans (x € 1 mln)

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

21,3
19,2

22,1
19,7

22,1
18,1

Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

2,8
11,3
18,1

3,5
14,6
16,0

3,0
13,9
24,1

Totaal activa

72,7

75,9

81,2

Groepsvermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

48,5
1,8
22,4

48,9
1,8
25,2

48,8
2,0
30,5

Totaal passiva

72,7

75,9

81,2

Solvabiliteit
Rentabiliteit o.b.v. netto-resultaat

66,7%
0,0%

64,5%
1,6%

60,1%
2,1%