1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Financiële kerncijfers

Zonder financieel resultaat geen sociale impact. IBN realiseert positief resultaat en kent een bijzondere bestemming van het resultaat.

Lees meer  ▾

Resultatenrekening

Resultatenrekening (x € 1 mln)

2018

2017

2016

Totaal bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfslasten

124,1
-121,1

123,7
-120,4

124,9
-121,9

Saldo baten en lasten

3,0

3,3

3,0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

3,5

3,9

3,7

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel in het resultaat van derden

-0,8
-1,7

-0,4
-1,4

-0,4
-1,4

Netto resultaat

1,0

2,2

1,9

Het netto resultaat bedraagt € 1,0 miljoen en is daarmee lager dan het resultaat over 2017. De vergoedingen en bijdragen daalden ten opzichte van 2017 met 3,9%. Oorzaak van deze daling is een lagere bezetting Wsw en een lager tarief per Se. De uitstroom van de medewerkers uit de Wsw wordt maar deels gecompenseerd door instroom van medewerkers in de Participatiewet. Ook is de subsidie voor medewerkers in de Participatiewet lager dan voor medewerkers in de Wsw.  Deze lagere vergoedingen zijn gecompenseerd door het realiseren van een hogere omzet, die ten opzichte van 2017 is gestegen met 2,7%. Daarentegen zijn de totale bedrijfslaten ten opzichte van 2017 ook iets gestegen.

Balans

Balans (x € 1 mln)

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

22,1
18,1

22,9
21,3

23,4
22,9

Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

3,0
13,9
24,1

2,7
13,6
18,0

2,6
13,1
16,1

Totaal activa

81,2

78,5

77,9

Groepsvermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

48,8
2,0
30,5

49,8
1,5
27,2

49,1
1,4
27,5

Totaal passiva

81,2

78,5

77,9

Bestemming van het resultaat

Het resultaat van IBN wordt bestemd met een maatschappelijk doel. Dat wil zeggen dat de behaalde resultaten worden ingezet om onze missie en visie te realiseren. Continuïteit is een belangrijke voorwaarde om op langere termijn werkgelegenheid te garanderen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor houdt IBN een weerstandsvermogen aan om eventuele financiële tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Het vrije vermogen dat boven het weerstandsvermogen komt, wordt uitgekeerd.

25% wordt toegevoegd aan het innovatie- en acquisitiefonds (= bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten en voor het verwerven van deelnemingen in relevante bedrijven), 25% aan het personeelsfonds (= voor financiering van personeelsgebonden zaken die cao- en wettelijke verplichtingen te boven gaan) en 50% wordt als dividend toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve die het werkvoorzieningschap aanhoudt. De gemeenten in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.