1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Partnership IBN en gemeenten

De 11 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant kennen een lange en succesvolle samenwerking met IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw gestopt en is de samenwerking vernieuwd. Vanaf 1 januari 2017 is het partnership voor de uitvoering van de Participatiewet tussen 11 gemeenten en IBN van kracht.

Lees meer  ▾

In dit partnership is het volgende afgesproken:

  • Onze 11 gemeenten leveren kandidaten aan bij IBN
  • IBN is hoofdaannemer voor Beschut werk en neemt mensen in dienst die in aanmerking komen voor deze participatievoorziening.
  • IBN zorgt voor tijdelijk en structureel werk voor een deel van de mensen met een loonwaarde tussen de 30% en 80%.
  • IBN zorgt voor groei en ontwikkeling van deze groep mensen met een loonwaarde tussen de 30% en 80% (gemiddelde loonwaarde stijgt in 2 jaar gemiddeld met 20%-punten).
  • IBN en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitstroom naar reguliere werkgevers.

Resultaten

Als gevolg van de gunstige arbeidsmarkt zijn er meer plaatsingsmogelijkheden (met of zonder loonkostensubsidie) voor de doelgroep met een loonwaarde tussen de 30% en 80% bij reguliere werkgevers. Dit biedt kansen voor gemeenten om rechtstreeks kandidaten te plaatsen bij werkgevers alsook de mogelijkheid om kandidaten via het Partnership IBN te laten doorstromen naar die reguliere baan.

De bij IBN aangemelde kandidaten zijn steeds vaker aangewezen op een werkplek binnen de infrastructuur van IBN en hebben veelal een hogere begeleidingsbehoefte. Soms moet er nog specifiek gewerkt worden aan vak- of werknemersvaardigheden. Er zijn in de periode 2017/2018 in totaal 566 kandidaten (van wie 249 kandidaten in 2018) met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeenten aangemeld voor een PW-traject bij IBN.

In 2017 en 2018 zijn 305 PW kandidaten (van wie 163 in 2018) gestart in een dienstverband bij IBN. Tegen alle trends in zien we nog steeds een (lichte) stijging in de plaatsingen PW vanaf 2015. We zien daarnaast nog eens dat 61 kandidaten voor aanvang van een PW dienstverband zijn uitgestroomd. Deze kandidaten hebben tijdens de bemiddeling of direct na een proefplaatsing regulier werk gekregen. Dit zijn resultaten waar we trots op mogen zijn!

In de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen dat IBN zich inspant om de loonwaarde in een periode van 2 jaar zo maximaal mogelijk te ontwikkelen. Om deze ontwikkelopdracht daadwerkelijk te realiseren, zijn binnen IBN de praktijkgerichte werkleerlijnen ingericht en wordt er doelgericht en methodisch gewerkt aan de ontwikkeling van de medewerkers.

Ondanks dat ook in onze regio het aantal gerealiseerde Beschut werk werkplekken achterblijft ten opzichte van de landelijke taakstelling, kunnen we ook hier zeggen dat er binnen de regio mooie resultaten worden geboekt. Inmiddels heeft de regio 54,7 fte plaatsingen in een Beschut werk dienstverband gerealiseerd. In totaal zijn er 83 mensen aan het werk in een Beschut werk dienstverband. Dit betreft 65% van het totaal aantal afgegeven indicaties Beschut werk. Anders dan vooraf werd gedacht, ontstaan voor deze groep ook kansen op de reguliere arbeidsmarkt. In de praktijk zien we dat 79% van de Beschut werk-plaatsingen via IBN loopt. De plaatsingen van Beschut werk bij reguliere werkgevers betreffen met name omzetting van stages of gesubsidieerde dienstverbanden met loonkostensubsidie naar Beschut werk.