1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Over mensen

Ruim 3.600 medewerkers zijn bij of via IBN aan het werk, in allerlei soorten dienstverbanden, gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd.

Lees meer  ▾

Dienstverbanden

Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De 11 gemeenten in het werkgebied van IBN hebben ervoor gekozen om hiervoor samen te werken in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Voor de Wsw geldt dat het Werkvoorzieningschap, namens de gemeenten, opdrachtgever is voor IBN als uitvoerende organisatie. IBN neemt alle zorg compleet over en ontvangt hiervoor – via het Werkvoorzieningschap – alle middelen die de gemeenten van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw. Vanaf 1 januari 2015 is er geen instroom meer mogelijk in een Wsw-dienstverband en is er geen rijkstaakstelling meer.

Samen met de 11 gemeenten geeft IBN ook invulling aan de uitvoering  van de Participatiewet. Op bestuurlijk niveau is vastgelegd dat IBN de komende jaren haar belangrijke rol houdt in de uitvoering van de Participatiewet voor de groep met een loonwaarde van 30% tot 80% en de doelgroep met de indicatie Beschut. Zie verder: Partnership IBN en gemeenten.

Aantal gesubsidieerde medewerkers per einde jaar

2018

2017

Wsw (incl. Begeleid werken)

2.564

2.720

Overig (Wiw | Wajong | WWB)

18

26

Participatiewet Beschut

53

30

Participatiewet niet Beschut

345

287

Totaal

2.980

3.063

Totaal zijn in 2018 gemiddeld ruim 2.800 fte’s (ongeveer 3.650 personen) aan het werk in verschillende soorten dienstverbanden: gesubsidieerd, kader/ambtelijk, regulier productiepersoneel en via Begeleid werken. Begeleid werken gebeurt zowel binnen de IBN bedrijven Facilitair, Productie en Kwekerijen als extern bij werkgevers in de regio. Eind 2018 is het aantal plaatsingen in Begeleid werken 409 personen.

Aantal medewerkers eind 2018

Gesubsidieerd (Wsw / Participatiewet / Overig)

Kader / ambtelijk

Productie personeel

Begeleid werken

Totaal

IBN Arbeidsintegratie

777

41

0

0

818

IBN Facilitair

828

63

378

82

1.351

IBN Productie en IBN Kwekerijen

940

72

55

96

1.163

IBN Dienstencentrum

23

51

0

0

74

IBN Holding

3

23

0

0

26

Extern via Begeleid werken

0

0

0

231

231

Totaal bij of via IBN

2.571

250

433

409

3.663

De instroom van nieuwe medewerkers vanuit de Participatiewet is in 2018 lager geweest dan de  uitstroom van medewerkers uit de Wsw. De totale gesubsidieerde bezetting liep hierdoor terug met 83 personen.

Verzuim

Bij IBN is iedereen waardevol. We missen daarom iedere medewerker die er tijdelijk even niet is. Want iedereen levert een bijdrage aan het succes van IBN. Dit gedragsmodel is leidend in het verzuimbeleid bij IBN. De leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol en medicalisering van verzuim wordt zoveel mogelijk voorkomen. Door samen te kijken naar wat iemand wél kan, werken we aan meer betrokkenheid en minder verzuim. Want: ziek zijn overkomt je, maar verzuim overleg je. In 2018 is de ambitie van 9%-verzuim IBN-breed met een cijfer van 10,7% helaas niet gerealiseerd. We zijn ervan overtuigd dat ons verzuim verder omlaag kan. Dit begint met de aandacht die we voor onze medewerker moeten hebben, ook als deze ziek is. Hierbij wordt actief samengewerkt met de arbodienstverlener.

Opleidingen

Voortdurend leren en verbeteren is cruciaal voor IBN. De wereld van nu vraagt om bedrijven die groeien en medewerkers die blijven leren. Als antwoord op die vragen bieden we via het IBN Leerhuis een compleet pakket van opleiding- en ontwikkelmogelijkheden.

Al sinds 2011 zet IBN zich in voor de aanpak van laaggeletterdheid. Die aanpak werd eerder al uitgebreid met aandacht voor de basisvaardigheden. In het dagelijks leven overlappen de onderdelen taal, rekenen en digitale vaardigheden elkaar vaak, in de lessen sluiten we daar bij aan. Elke cursist werkt in eigen tempo aan de persoonlijke doelen die zijn gesteld. Het aantal aanmeldingen liep weer verder op (taal (387), rekenen (71) en digitale vaardigheden (61)).

In 2017 en 2018 zijn 18 taalmaatjes getraind en ook wordt er gewerkt aan ondersteunende materialen. Het beeldwoordenboekje voor schoonmaak is daar een mooi voorbeeld van.

Om cursisten na hun leertraject goed door te kunnen verwijzen voor een vervolg, zijn we steeds intensiever in gesprek met de taalhuizen (= een initiatief binnen de bibliotheken) in ons werkgebied. De eerste cursisten hebben de vervolgstap naar lessen buiten de deur gezet.

IBN blijft als ondertekenaar van het Taalakkoord actief in het uitwisselen van kennis met andere bedrijven en instanties. Op 8 november werden onze cursisten in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse feestavond. Een scheurkalender vol successen werd gepresenteerd, Jan Marijnissen was te gast en er werden drie mooie succesverhalen uitgebreid besproken. De bondgenoten van het door IBN gefaciliteerde Bondgenootschap voor geletterdheid Noord Oost Noord-Brabant waren ook uitgenodigd voor deze drukbezochte avond. Voor hen stonden er eerder in het jaar al twee andere bijeenkomsten op het programma.

In 2018 is wederom een nieuw programma ontwikkeld binnen het Inspiratiehuis: Summercourse bijeenkomsten voor staf/ kader en eerste medewerkers. Deze bijeenkomsten zijn gebruikt om de medewerkers mee te nemen in de actuele ontwikkelingen en de strategie van IBN. Vanuit de deelnemers is veel input gegeven die gebruikt is om de koers te verstevigen. In totaal hebben zo’n 185 medewerkers hieraan deelgenomen en zo heeft het Inspiratiehuis een belangrijke rol gespeeld in het informeren over en betrekken bij de actuele strategische ontwikkelingen en de organisatieverandering  van IBN.

Certificeringen

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn belangrijke onderwerpen in de bedrijfsvoering van IBN. Om dit te waarborgen zijn alle bedrijven ISO-gecertificeerd en heeft ieder IBN bedrijf een KAM-adviseur. Daarnaast beschikt IBN Arbeidsintegratie over het Blik op Werk keurmerk. Dit is een kwaliteitsgarantie voor UWV, gemeenten, werkenden, niet-werkenden en werkgevers voor de uitvoering van re-integratieopdrachten. IBN Productie heeft naast de ISO-certificering (9001-2015), Skal (BIO producten) en voldoet aan de voedselveiligheidsnorm. IBN Facilitair heeft naast de ISO-certificeringen voor kwaliteit (9001-2015), ARBO (18001) en milieu (14001) veiligheidskeurmerken van VCA, Prestatieladder Sociaal Ondernemen PSO niveau 3 en voor het Vergadercentrum het certificaat Green Key. IBN Kwekerijen is gecertificeerd volgens MPS (Milieu Programma Sierteelt). Alle IBN-panden hebben een energie A-label en Ploegmakers beschikt over niveau 5 van de CO2-prestatieladder.