1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Voorwoord van de directie

2018 is voor IBN het jaar geweest waarin we de organisatie opnieuw hebben ingericht. Met de komst van de Participatiewet is onze rol en opdracht in de regio noordoost-Brabant veranderd. Naast het bieden van een passende werkplek, ondersteunen we mensen bij hun ontwikkeling en hun loopbaan.

Lees meer  ▾

We hebben geconstateerd dat de bestaande organisatie inrichting hierbij onvoldoende effectief was. Het bedrijvenmodel werkte prima met het oog op de klanten aan wie we onze producten en diensten leveren. De structuur is echter weerbarstig gebleken als het gaat om onze opdracht rondom het ontwikkelen van mensen. Om daarop beter te kunnen inspelen en met meer impact onze strategische doelstellingen te kunnen realiseren, is onze organisatie veranderd. In een nieuwe structuur, met een nieuwe uitstraling en vanuit één IBN gaan we vanaf 1 januari 2019 nog meer mensen helpen.

Herinrichting organisatie

2018 heeft in het teken gestaan van deze herinrichting. Een ingrijpend proces, dat gepaard is gegaan met onzekerheid voor vele medewerkers. Toch kunnen we met trots terugkijken op de manier waarop dit proces is verlopen. Er is steeds een goed gesprek geweest met alle betrokkenen, de belangrijke mijlpalen zijn alle behaald en er is zorgvuldig en toch snel gehandeld. De ‘puzzel’ die we moesten leggen om iedereen op de juiste plek te krijgen, was niet eenvoudig maar de uitkomst stemt tot tevredenheid.

Behalve het meenemen van de medewerkers in de eigen organisatie, zijn ook onze stakeholders betrokken bij de ontwikkelingen binnen IBN. Zo zijn er drie subregionale bijeenkomsten geweest voor de Colleges, raden en betrokken ambtenaren van de 11 gemeenten waarvoor we werken. Inhoudelijk goede bijeenkomsten met ieder een eigen ‘couleur locale’. Daarnaast is er een stakeholdersessie geweest waarin we hebben getoetst wat het beeld is van de diverse externe partijen bij IBN en de rol van IBN. De oogst uit deze sessie is gebruikt als input bij het positioneren van het vernieuwde IBN.

Positionering

Parallel aan de herinrichting van de organisatie heeft ook een herpositioneringstraject gelopen. De naam IBN is een gevestigde naam waar iedereen in onze regio een voorstelling bij heeft. Het menselijke gezicht is de afgelopen jaren wat op de achtergrond geraakt, aangezien met het bedrijvenmodel de nadruk op de zakelijke bedrijfsprofilering is gekomen. In de nieuwe positionering staat de ontwikkeling van de mens centraal. Een compleet nieuwe huisstijl is in 2018 voorbereid om vanaf 2019 het nieuwe IBN ook met hernieuwd elan te kunnen presenteren aan de buitenwereld.

Governance

Naast de aanpassing van de organisatiestructuur is ook gekeken naar de governance structuur van IBN. In de gewenste nieuwe structuur krijgt de aandeelhoudersrol van de gemeenten meer vorm in de Algemene Vergadering en wordt de governance meer op basis van specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid ingericht in de Raad van Commissarissen. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in 2018.

Sociale en financiële resultaten

Het is bijzonder dat we ondanks deze ingrijpende ‘verbouwing’ de winkel hebben weten open te houden. En dat niet alleen, er zijn vele nieuwe projecten gestart, variërend van ICT-projecten tot AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en procesoptimalisatie. De organisatie is ‘in control’ gebleven en we zijn er in geslaagd onze sociale en financiële doelstellingen te realiseren: we hebben in totaal 3.663 mensen aan het werk (2.582 via Wsw en overige regelingen, 398 via Participatiewet en 683 niet-gesubsidieerd kader- en productiepersoneel) en hebben een financieel resultaat behaald van 1 miljoen euro.

Werkleerlijnen

Werkleerlijnen zijn dé nieuwe werkwijze binnen IBN: via de werkleerlijnen leren kandidaten een beroep in de praktijk. In 2018 zijn verschillende werkleerlijnen geëvalueerd waarna we acht werkleerlijnen hebben geïntroduceerd. Gedurende de werkleerlijn krijgt de kandidaat een baangarantie. Na maximaal 23 maanden volgt bemiddeling naar een baan buiten of binnen IBN. Een mooi voorbeeld van een nieuwe werkleerlijn is ‘Perspectief in ICT’, een werkleerlijn in een voor IBN nieuwe werksoort. Hier wordt software getest, er worden webshops gebouwd en apps ontwikkeld. Met in het eerste jaar al 30 kandidaten die hier prachtige stappen maken in hun persoonlijke ontwikkeling.

DOEGOODS

Een mooi initiatief dat uit ideeën van eigen medewerkers is ontstaan, is het label DOEGOODS. Onder dit merk bieden we sinds 2017 eigen producten aan, variërend van een kerstpakket tot een designproduct. Gemeenschappelijk is dat alle producten zijn gemaakt, samengesteld of ingepakt door mensen die, om welke reden dan ook, moeite hebben met het vinden van een reguliere baan. DOEGOODS-producten zijn daarmee meteen een nieuwe manier om invulling te geven aan social return, iets wat de producten extra bijzonder maakt. Het concept slaat aan en na een voorzichtige start met 3 verschillende kerstpakketten in 2017, zijn in 2018 18 soorten kerstpakketten geïntroduceerd, 8 verschillende relatiegeschenken en een aantal seizoensproducten. Een succesvol project, dat in 2019 versterkt wordt voortgezet.

Samenwerking in innovatie

Vanuit IBN nemen we sinds 2018 met een belang van 10% deel in SPECS E-Mobility, een bedrijf dat elektrische scooters maakt. IBN is altijd op zoek naar manieren om samen te werken met organisaties die een duurzaam hart hebben om zo nóg meer werk te kunnen creëren voor onze medewerkers. De milieuvriendelijke scooter wordt onder supervisie van SPECS E-Mobility in elkaar gezet door onze medewerkers in Veghel. De eerste exemplaren rolden in december van de band.

Waarmaken

We eindigen 2018 met een goed gevoel over alles wat er is gerealiseerd. Gelijktijdig is er het besef dat we er nog lang niet zijn. Sterker nog, de tijd van waarmaken breekt aan. De keuzes zijn gemaakt, de focus op de ontwikkeling van de mens is er. Vanuit één IBN bouwen we aan de toekomst waarin we dé regionale partner willen zijn voor het bieden van werk en het toeleiden naar werk.  Dit alles met maar één doel: mensen die een extra steuntje op de arbeidsmarkt nodig hebben een kans te geven, te laten meedoen en van betekenis te laten zijn. Want, werken maakt mensen gelukkiger. En gelukkige mensen maken onze samenleving mooier.

 

Drs. M.A.W. (Maarten) Gielen RC
Algemeen directeur

 

Zie voor het verslag van de Raad van Commissarissen: https://www.ibn.nl/over-ons/bestuur-en-toezicht/